Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre BSH DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.  sizinle ilgili kişisel verileri işlemesi sebebiyle veri sorumlusu olarak tanımlanmaktadır. Kanunun “Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’ncu maddesine göre veri sorumluları, kişisel verilerini işledikleri gerçek kişileri bazı konularda bilgilendirmekle yükümlüdür.
Bu metin hem mevzuata uyum sağlanması hem de şeffaf ve hesap verebilir olabilmek
amacıyla BSH DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Tarafından hazırlanmıştır. İlgili Kişi: BSH DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. ile satış sözleşmesi imzalayacak, iimzalayan yada bilgi edinmem amacıyla iletişime geçen siz bazı kişisel verilerini işlediğimiz siz Kanun tarafından ilgili kişi olarak tanımlanmaktasınız. Veri Sorumlusu: Sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan BSH DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Veri sorumlusudur. İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi amacıyla sizinle akdedilen Satış Sözleşmesinin kurulması ya da ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle

KVKK Md.5/2c’ye istinaden ;

Soyadı, Adı, İmza, T.C. Kimlik No, Telefon Numarası (Sabit), Kişisel E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil), Kurum E-Postası, Faks Numarası, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Adres ve İletişim Zamanı Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi amacıyla hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirdiğimizden KVKK Md.5/2ç’ye istinaden Soyadı, Adı, T.C. Kimlik No, Evrak Tarihi, Evrak No, Vergi Dairesi, Vergi Kimlik No, Adres, Adres İl ve Adres İlçe  İl​etişim Faaliyetlerinin ürütülmesi amacıyla şartları sağlayan meşru menfaatlerimiz sebebiyle KVKK Md.5/2f’ye istinaden Soyadı, Adı, İmza, Telefon Numarası (Sabit), Kişisel E-Posta Adresi, Telefon Numarası (Mobil) ve Kurum E-Postası, kişisel verileriniz tarafımızdan işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz kanunlarda öngörülen durumlarda kanunla yetkilendirilen bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları, adli makamlar veya güvenlik güçlerine ilgili mevzuatın sınırladığı ölçüde KVKK Md.28 çerçevesinde tarafımızca aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmeden ve açık rızanız aranmaksızın aktarılabilir. Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında herhangi bir kurum, kişi ya da kuruluşa  aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri
Kişisel verileriniz kâğıt ortamında otomatik olmayan; internet, e-posta gibi dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız
İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını öncelikle veri sorumlusuna iletmek zorundadırlar. Kanunun 14’üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na
doğrudan şikayette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak:
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü
kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi
suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu:
● 29 Ekim Mh.Uğur Mumcu Bulv.Karya29 K:3 Nilüfer / BURSA adresine yazılı olarak;
● info@bshdisticaret.com.tr kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak;


      SAĞLIK ÜRÜNLERİ

 

   ATEŞ ÖLÇER  

İLETİŞİM